Javna prezentacija UP sa idejnim rešenjem za izgradnju poslovno-stambenog kompleksa

Javna prezentacija

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA SA IDEJNIM REŠENjEM ZA IZGRADNjU POSLOVNO-STAMBENOG KOMPLEKSA NA K.P. 6970 KO NOVI BEOGRAD,UL. DR IVANA RIBARA BB U BEOGRADU

  1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. marta do 2. aprila 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
  2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „URBANISTIQ” d.o.o. Pere Velimirovića br. 50, Beograd-Rakovica.
  3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „URBANISTIQ” d.o.o. Pere Velimirovića br. 50, Beograd-Rakovica u ime investitora „NBGEXPO” d.o.o. Vojvode Stepe br. 318, Beograd-Voždovac.
  4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
  5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
  6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Bojana Stevanović mast.inž.arh; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br. 1.
  7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br. 1 najkasnije do 2. aprila 2024. godine.
Foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *