Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije A1 Srbija Rakovica

Bazna stanica mobilne telefonije

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda objavio je sledeće obaveštenje:
Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, sproveo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „BG0124_01 BG_Rakovica”, postavljene na poslovnom objektu, u ulici Miška Kranjca 12, na području gradske opštine Rakovica, u Beogradu, na zahtev nosioca projekta Preduzeća „A1 Srbija” d.o.o. iz Beograda, Milutina Milankovića 1ž.
U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/08) i Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije „BG0124_01 BG_Rakovica”, koju je izradilo preduzeće „LABING” d.o.o. iz Beograda.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje na službenom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi) i izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04 i 36/09).

Foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *