Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu – TO Miljakovac

Javna prezentacija

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENjE

Nosilac projekta JKP „Beogradske elektrane”, Savski nasip 11, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije toplane „Miljakovac” na katastarskoj parceli broj 1143/1 KO Stara Rakovica, na području gradske opštine Rakovica u Beogradu.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na službenom sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi).
Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 6. jun 2024. godine.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).

Foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *