Rani javni uvid povodom izrade PDR područja između trase železnice, Sretena Popovića, 13. oktobra i obilaznica oko Beograda

Dokument

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 11.4.2024. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije područja između trase železnice, ulica Sretena Popovića, 13. oktobra i obilaznice oko Beograda, Gradska opština Rakovica na rani javni uvid, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

Oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izradePLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU TRASE ŽELEZNICE, ULICA SRETENA POPOVIĆA, 13. OKTOBRA I OBILAZNICE OKO BEOGRADA, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA

  1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 22. aprila do 13. maja 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
  2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
  3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
  4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije broj 1, zaključno sa 13. majem 2024. godine.
Foto by Canva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *