Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije

Rani javni uvid povodom izrade PDR za blok ulica 11. Krajiške divizije, Oplenačke, Ljubomira Ivkovića Šuce, Sretena Mladenovića Mike, Serdar Janka Vukotića, Gradska opština Rakovica

U skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 31. avgusta 2023. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za blok između ulica 11. Krajiške divizije, Oplenačke, Ljubomira Ivkovića Šuce, Sretena Mladenovića Mike, Serdar Janka Vukotića, Gradska opština Rakovica, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade plana detaljne regulacije za blok između ulica 11. Krajiške divizije, Oplenačke, Ljubomira Ivkovića Šuce, Sretena Mladenovića Mike, Serdar Janka Vukotića, Gradska opština Rakovica

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 11. do 25. septembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 25. septembrom 2023. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *