Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna PDR za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz Ulicu Kneza Višeslava za blokove 2, 5, i 7

Rani javni uvid Kneza Višeslava

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 2.11.2023. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz Ulicu kneza Višeslava, za blokove 2, 5 i 7, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade

IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA UZ ULICU KNEZA VIŠESLAVA, ZA BLOKOVE 2, 5 I 7

  1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 13. do 27. novembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
  2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
  3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
  4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 27. novembrom 2023. godine.

Dokumentaciju možete pogledati ovde.

Foto by Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *